Nyereményjáték

Nyereményjáték

Nyereményjáték szabályzat

A T&M Engineering Management Kft. facebook oldalán nyereményjátékot szervez, melynek részvételi feltételeit és szabályait az alábbiakban határozza meg.

1. A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója:

A nyereményjáték, (a továbbiakban "Nyereményjáték") szervezője és lebonyolítója a T&M Engineering Management Kft. (székhely: 8313 Balatongyörök, Szilváskerti u. 79., cégjegyzék szám: 20-09-078136, adószám: 27798166-2-20), a továbbiakban "Szervező".

A játékszabályzat és a Szervező elérhetőségei:

weboldal: www.tm-engineering.hu

facebook oldal: https://www.facebook.com/

e-mail cím: info@tm-engineering.hu

2. A játékszabályzat hatálya:

A játékszabályzat hatálya kiterjed a Szervező által meghirdetett nyereményjátékra, valamint azokra a résztvevőkre, akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a nyereményjátékban, továbbá mindenkire, aki a játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lép fel.

3. A nyereményjátékban résztvevők köre:

A nyereményjátékban játékosként részt vehet minden olyan személy, aki az alábbiakban felsorolt feltételeknek megfelel.

 • A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik.
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 • A Játékos a Szervező facebook oldalán megrendezésre kerülő nyereményjáték esetén valós adatokkal regisztrált facebook fiókkal rendelkezik.
 • A Játékban a Szervező és az adatfeldolgozók és további megbízottjai, dolgozói és közreműködői, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: "Ptk.") 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározottak szerinti közeli hozzátartozói, illetve 2. pontjában meghatározottak szerinti hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • A nyereményjáték jelen játékszabályzatának feltételeit elfogadja és vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen játékszabályzatban meghatározott kizáró körülmény.
 • Kizárások:
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon, (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen), azzal a Játékossal szemben, aki a Nyereményjáték menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni és/vagy más Játékos regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy jelen pontban meghatározott eseteket saját döntési jogkörében bírálja el.
 • A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékokra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.
 • A nyereményjáték menete, nyeremény:
 • A nyereményjátékban meghirdetett feladatban kommentben helyesen válaszol a kérdésre
 • A helyes megfejtés alapján bekerül a sorsolásba
 • sorsolás a https://socialwinner.besocial.hu segítségével történik
 • Nyeremény: 1db ajándékcsomag
 • Eredményhirdetés legkésőbb a sorsolás után 24 órával.
 • Nyereményjáték időtartama:

A facebook posztban kiírásra kerülő időtartam.

 • A sorsolás és a nyereményátadás menete:

A sorsolást https://socialwinner.besocial.hu nevű programmal végezzük a nyereményjáték lezárása után. A nyeremény átvételére-átadására ezután kerül sor. A nyereményt a nyertes játékos átveheti személyesen, de lehetőség van postázásra is, megegyezés szerint.

 • A Nyereménnyel kapcsolatos költségek:
 • A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a kiírásban szereplő Facebook, illetve weboldalak bármelyike technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.
 • A Nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre nem váltható, kivéve, ha a Nyereményjáték kiírása ettől eltér. A Nyereményhez kapcsolódó egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége, a Nyeremény felhasználásának esetleges költségei) a Nyertest terhelik.

4. Személyes adatok kezelése

- A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely a Nyereményjáték során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein.

- A Játékos a Nyereményjátékra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen Játékszabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a Játék során a célnak megfelelően, valamint a Játék lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje.

- A Nyertes a Nyereményjátékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy nevét és lakóhelye településének nevét a Szervező a sorsolás folyamán és azt követően nyilvánosságra hozza.

- A Játékos a Játékszabályzatban foglalt adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Nyereményjáték időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Nyereményjátékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely a jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával ellentétes.

- A Játékos a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező az e-mail címére promóciós jelleggel információkat, DM leveleket küldjön a Szervező szolgáltatásaival kapcsolatban. A Játékos a helyes megfejtés beküldésekor, illetve a későbbiek folyamán bármikor megtilthatja a reklám, promóciós jellegű megkeresések küldését, a hírlevélről leiratkozhat.

- A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. A Szervező a Játékosok adatait az egyes Nyereményjátékokban kiosztásra kerülő Nyeremény átadásától számított 2. hónap végéig kezeli.


5. Vegyes rendelkezések

- A Nyereményjátékban való részvétel a jelen általános Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.

- A Szervező fenntartja a jogot - de nem kötelezi magát -, hogy a Nyereményt nyilvános program keretében adja át a Nyerteseknek, továbbá nyilvánosságra hozza, vagy más módon ismertesse a Nyertesek nevét és fényképét a médiában, valamint más promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videó anyagokban.

- A Szervező bármely, az adott Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosoknak a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.

- A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen általános Játékszabályzatot, vagy magát a Nyereményjátékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a Facebook oldalain, illetve a jelen szabályzatban megjelölt weboldalakon teszi közzé. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

- A Facebook mentesül mindenfajta felelősség alól a Játékosok és a Szervező felé a Nyereményjátékot illetően. A Nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem szervezi és nem bonyolítja le, vele semmilyen módon nem áll kapcsolatban.